Metsamajandamiskava

Metsamajandamiskava annab metsaomanikule põhjaliku ülevaate metsa seisundist ning selle väärtusest. Kava annab metsaomanikule head juhised, kuidas oma metsaga edaspidi ümber käia, et saada metsast tulu ning käituda sealjuures keskkonnateadlikult.

LAE ALLA METSAMAJANDAMISKAVA NÄIDIS

 

Ülesehitus

Metsamajanduskava koosneb tiitellehest, kus on kiire ülevaade kinnistu asukohast, selle pindalast ja metsamaa pinnast, metsa tagavarast ning raiemahu suurusest. Samuti on tiitellehel metsakorraldusfirma andmed ning soovi korral ka omaniku nimi.

Järgnevad tabelid, mis iseloomustavad kinnistu metsa puuliikide jaotust arenguklasside, kasvukohatüüpide ja mahu järgi. Loetelus on ka sortimentidesse jagunemise tabel. Samuti antakse ülevaade kümne aasta jooksul planeeritavatest uuendus- ja metsahooldustöödest.

Kava viimases osas on eraldiste kirjeldused ehk takseerkirjeldus. Siit saab metsaomanik põhjaliku ülevaate metsaeraldisel toimuvast – puistu kooseisust, tagavarast, tervislikust seisundist ning planeeritavatest töödest.

Metsamajandamiskavas on lisaks kolm teemakaarti. Kõikide plaanide juurde kuulub legend, mille alusel on lihtne saada kiiret ülevaadet kinnistul toimuvast.

Kellele

Seadusandluse järgi on metsamajandamiskava kohustuslik neile metsaomanikele, kelle mets on suurem kui 5 ha ning kes plaanib teha metsas raietöid. Sama kehtib juriidilisest isikust metsaomanikule 2 ha või suurema metsa puhul.

NB! Juhul kui tegemist on metsamaaga, kus esimese kümne aasta jooksul ei tundu olevat vajalik mingeid töid planeerida või metsamaad on vähem kui 5 ha, soovitame siiski metsamajanduskava tellida, kuna spetsilistide hinnang annab metsaomanikule põhjaliku ülevaate oma metsa seisundist ja väärtusest. Samuti on võimalik metsamajanduskavale tehtud kulutuste eest taotleda riigilt kompensatsiooni .

Juhul, kui metsaomanik ei tea, kui suur ta metsapind on või kas kava tellimine on õigustatud, on meie töötajad alati nõus metsaomanike nõustama ning valmis leidma kõigile parima lahenduse.

TELLI METSAMAJANDAMISKAVA